Natječaj za izbor ravnatelja/ice Dječjeg vrtića ”Cvrčak i mrav”

Categories :

Dječji vrtić ”Cvrčak i mrav”, Tribalj 2a, 51243 Tribalj

KLASA:112-03-21-01- 66
URBROJ:2107-03-01-21-01
U Triblju, 01.12.2021.


Na temelju članka 40.i 41. Zakona o ustanovama (NN br.76/93,29/97,47/99 35/08,127/19) čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13, 98/19), članka 51;52; 53. i 54.  Statuta Dječjeg vrtića ”Cvrčak i mrav”  i Odluke Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića  ” Cvrčak i mrav” od 24.11.2021.g. , raspisuje  se

N A T J E Č A J
Za izbor ravnatelja/ice Dječjeg vrtića ”Cvrčak i mrav”

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja:

 •  ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika,
 •  ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine.

Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge kako slijedi :

 1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu.
 2. Potvrda o državljanstvu
 3. Životopis s opisom dosadašnjeg rada (vlastoručno potpisan).
 4. Dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i 4/98).
 5. Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom  odgoju i obrazovanju:
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.) ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.) ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja.
 6. Potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97.,107/07. I 94/13.), ne starije od 6 mjeseci  od dana objave natječaja.
 7. Dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od dana objave natječaja.

Traženi dokazi mogu se dostaviti i u neovjerenim preslikama, a izabrani kandidat/kinja dužan je izvornike ili ovjerene kopije dostaviti prije donošenja rješenja o imenovanju.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se od 1.12.2021.do 9.12.2021.g. osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom  „natječaj za ravnatelja – ne otvarati“ na adresu Dječji vrtić ” Cvrčak i mrav”, Tribalj 2a, Tribalj  ili preporučenom poštom  u roku od  osam ( 8)  dana od dana objave natječaja.

Kandidat/kinja  koji/a  prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji se poziva na prednost iz čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21) ili čl. 48. st. 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21), dužan/na je, uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, odnosno čl. 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, navedene na poveznici – https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Urednom prijavom će se smatrati pravovremeno prispjele prijave kandidata koji ispunjava uvjete natječaja te koja sadržava sve tražene podatke i priloge.

Osobe koje se prijave na natječaj, a prijava nije uredna, neće se smatrati kandidatom, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest, na koju ne postoji mogućnost podnošenja pravnog lijeka.

Natječaj se objavljuje u  Narodnim novinama, na web stranici Dječjeg vrtića, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i stranicama Zavoda za zapošljavanje i traje od 1.12.2021. do 9.12.2021.g.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave. Zadržava se pravo ne odabira niti jednog prijavljenog kandidata.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Mr.sc. Boris Glavan, dipl. ing.

Datum objave natječaja: 01.12.2021.

Odlukom Upravnog vijeća predlaže se Načelniku imenovanje Sandre Miculinić za ravnateljicu Dječjeg vrtića Cvrčak i mrav.