OBAVIJEST O UPISIMA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

Dječji vrtić ”Cvrčak i mrav” objavljuje upise u redovite vrtićke programe za pedagošku godinu 2020./2021.

Redoviti upisni postupak za redovite programe počinje 18.05.2020. i traje zaključno do 31.05.2020.

Upisna dokumentacija se zaprima putem online obrazaca:

Zahtjev za upis djeteta

Alternativno, obrazac možete preuzeti ovdje:

te ga ispunjenog i skeniranog, zajedno sa svom skeniranom dokumentacijom poslati putem e-maila roditelji.cvrcakimrav@gmail.com ili zemaljskom poštom na adresu  Dječji vrtić ”Cvrčak i mrav”, Tribalj 19, 51243 Tribalj.

Roditelj je kod prijavljivanja djeteta za upis obavezan dostaviti :

 • ispunjen zahtjev za upis djeteta
 • presliku djetetovog rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenata)
 • uvjerenja o prebivalištu djeteta i oba roditelja.
 • rješenje jedinice lokalne samouprave u kojoj jedan ili oba roditelja imaju prebivalište kojim se odobrava sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću ili zadužnica solemnizirana od strane javnog bilježnika u iznosu dvije mjesečne ekonomske cijene za program u koji se dijete upisuje (prilaže se samo ako oba roditelja imaju prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave i nemaju potvrdu sufinanciranja svoje lokalne jedinice ili su strani državljani).
 • za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata,
 • za dijete s teškoćama u razvoju – mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka,
 • za dijete samohranog roditelja – rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za upis, presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji – rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji,
 • za dijete zaposlenih roditelja – elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne starija od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za upis,
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – preslika rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih ostale djece u obitelji,
 • za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – preslika rješenja ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu
 • liječničku potvrdu o procijepljenosti djeteta.

Rezultati upisa objavit će se na oglasnim pločama u svim objektima 29.6.2020.