Raspis natječaja – odgojitelj/ica – 2 izvršitelj/ice na puno određeno radno vrijeme

Categories :

Temeljem odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ” Cvrčak i mrav” Tribalj i u skladu s člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br.10/97,107/07, 94/13, 98/19) raspisuje se

NATJEČAJ

Za sljedeće radno mjesto:

  1. Odgojitelj/ica –  2  izvršitelj/ice na puno određeno radno vrijeme (40 sati tjedno). Mjesto rada Tribalj

Pod točkom 1. potrebno je priložiti:

  • pisanu prijavu
  • životopis
  • diplomu
  • uvjerenje o nekažnjavanju, prekršajnom i kaznenom prema čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od šest mjeseci)
  • potvrdu o državljanstvu

Napomena: odgojitelji-pripravnici su dužni obaviti stručnu praksu i položiti stručni ispit u propisanom roku prema članku 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Osoba  koja  prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Osoba koja se poziva na prednost iz čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21) ili čl. 48. st. 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21), dužna je, uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, odnosno čl. 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, navedene na poveznici – https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana  od dana objave natječaja (od 10.11.2021. do 19.11.2021.) poštom ili osobno na adresu : Dječji vrtić ”Cvrčak i mrav” Tribalj 2a, 51243 Tribalj s naznakom “Za natječaj – ne otvarati” radnim danom od  9 – 12 sati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana donošenja odluke. Rezultati će se objaviti na web stranici vrtića www.dv-cvrcakimrav.hr

Predajom natječajne dokumentacije smatra se da kandidat koji je izabran na natječaju dao svoju suglasnost da mu se objave osobni podaci (ime i prezime i mjesto prebivališta).

Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje.

KLASA:112-03/21-01/58

URBROJ:2107-03-01-21-01

Datum objave natječaja: 10.11.2021.

Odlukom Upravnog vijeća na dva radna mjesta odgajateljica na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2022. primaju se Paula Balas i Magdalena Vranić.