RASPIS NATJEČAJA (ODREĐENO RADNO VRIJEME)

Categories :

Na temelju čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97,107/07, 94/13 ,98/19 i 57/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Cvrčak i mrav“ raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. Odgojitelj/ica – 3 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme do kraja pedagoške 2023./24.godine
  2. Spremačica – 1 izvršiteljica na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), a najdulje do 31.8.2024.

UVJETI: sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97)

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje ili  e-radna knjižica (ne starija od 6 mjeseci od objave natječaja)
  • potvrda kaznenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl.25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja)
  • potvrda prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl.25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja)

Za radno mjesto odgojitelj/ice uz gore navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i:

  • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere sukladno čl.25.st.10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja).

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na prednost  iz čl. 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) ili čl.48.st.1-3. Zakona o civilnim stradalnicima domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21),dužan je, uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, odnosno čl.49. Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog  rata, navedeno na poveznici – https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Natječajna dokumentacija se dostavlja u izvorniku ili preslici.  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana  od dana objave natječaja (od 28.07.2023. do 04.08.2023.) osobno,radnim danom od 9 do 12  ili poštom na adresu: Dječji vrtić ”Cvrčak i mrav” Tribalj 2 a, 51243 Tribalj s naznakom “Za natječaj – ne otvarati . O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana donošenja odluke. Rezultati će se objaviti na web stranici vrtića www.dv-cvrcakimrav.hr

Predajom natječajne dokumentacije smatra se da kandidat koji je izabran na natječaju dao svoju suglasnost da mu se objave osobni podaci (ime i prezime i mjesto prebivališta).

Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti izvornike svih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijema na navedeno radno mjesto.

 KLASA:112-03/23-01/07

 URBROJ:2107-03-01/23-01

 Tribalj, 24. srpnja 2023.                                                                                                

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

dr. sc. Boris Glavan

Na radna mjesta odgajateljica primljene su Leonarda Fugošić, Valentina Kraš i Denise Klara Višković. Na radno mjesto spremačice primljena je Mara Đotlo.