UPISI

Upisi za redovite jasličke i vrtićke programe provode se tijekom svibnja, a za program predškole početkom siječnja. Zahtjev za upis se može predati i izvan upisnog roka te će se dijete, ovisno o popunjenosti vrtića, upisati u vrtić ili staviti na listu čekanja.

Upis u vrtić ostvaruju djeca s prebivalištem na području Vinodolske općine. Djeca s prebivalištem na području drugog grada ili općine se mogu upisati ako im grad ili općina u kojoj dijete ima prebivalište odobri sufinanciranje boravka u vrtiću. Djeca ostvaruju prednost pri upisu prema kriterijima propisanim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilnikom o upisima. Na temelju tih kriterija se utvrđuje broj bodova za svako dijete te se popunjavaju slobodna mjesta u vrtiću. Djeca koja se ne uspiju upisati se bilježe na listu čekanja te se, ovisno o broju bodova i rasporedu na listi čekanja, upisuju u vrtić tijekom godine kad se oslobodi mjesto.

Upisi se vrše ispunjavanjem Obrasca za upis djece u vrtićke programe te prilaganjem dokumenata kojima se utvrđuju bodovi:

 • preslika djetetovog rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenata)
 • uvjerenje o prebivalištu jednog roditelja/skrbnika i uvjerenje o prebivalištu djeteta .
 • rješenje jedinice lokalne samouprave u kojoj jedan ili oba roditelja imaju prebivalište kojim se odobrava sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću ili zadužnicu solemniziranu od strane javnog bilježnika u iznosu dvije mjesečne ekonomske cijene za program u koji se dijete upisuje (prilaže se samo ako oba roditelja imaju prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave i nemaju potvrdu sufinanciranja svoje lokalne jedinice ili su strani državljani).
 • za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata,
 • za dijete s teškoćama u razvoju – mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka,
 • za dijete samohranog roditelja – rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za upis, presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji – rješenje da je dijete u udomiteljskoj obitelji,
 • za dijete zaposlenih roditelja – elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne starija od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za upis,
 • za dijete iz obitelji s tri ili više djece – preslika rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih ostale djece u obitelji,
 • za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – preslika rješenja ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu.

Zahtjev  za upis s potrebnom dokumentacijom se može predati putem linka na ovoj stranici, eventualno po dogovoru sa stručnom službom osobno u vrtiću i putem e-maila.

Prije nego što upisano dijete počne pohađati vrtić roditelj je obvezan:

 • obaviti, uz prisutnost djeteta, inicijalni razgovor s članom stručnog tima vrtića
 • dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda
 • potpisati ugovor s vrtićem.

Upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.

Roditelji djece čija djeca već pohađaju vrtić tijekom svibnja ispunjavaju Obrazac za reupis kojim potvrđuju da će nastaviti koristiti usluge vrtića i tijekom sljedeće pedagoške godine.