UPISI

Upisi za redovite jasličke i vrtićke programe provode se tijekom travnja ili svibnja, a za program predškole tijekom prosinca.

Zahtjevi za upis u redovne programe provode se isključivo putem aplikacije e-Upisi dostupne na platformi e-Građani. Aplikacija omogućava dohvat podataka o kojima evidenciju vode tijela javne vlasti, čime se dokida potreba za prikupljanjem određenog dijela dokumentacije u papirnatom obliku. Stoga roditelji koji namjeravaju podnijeti prijavu za upis djeteta na predstojećim upisima trebaju, ukoliko već nisu, aktivirati uslugu e-Građani te izvršiti provjeru svojih podataka i podataka o djetetu.

Zahtjev za upis se može predati i tijekom naknadnih upisnih rokova te će se dijete, ovisno o popunjenosti vrtića, upisati u vrtić ili staviti na listu čekanja. Naknadna predaja zahtjeva putem web aplikacije e-Upisi se obavlja u roku koji utvrdi administrator web aplikacije e-Upisi. Predaja zahtjeva izvan naknadnog upisnog roka nije moguća.

Također, nije moguća predaja zahtjeva za upis slanjem istog zemaljskom ili elektroničkom poštom, odnosno osobnim dolaskom u vrtić.

Upis u vrtić ostvaruju djeca s prebivalištem na području Vinodolske općine. Djeca s prebivalištem na području drugog grada ili općine se mogu upisati ako im grad ili općina u kojoj dijete ima prebivalište odobri sufinanciranje boravka u vrtiću. Djeca ostvaruju prednost pri upisu prema kriterijima propisanim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilnikom o upisima. Na temelju tih kriterija se utvrđuje broj bodova za svako dijete te se popunjavaju slobodna mjesta u vrtiću. 

Dokumenti kojima se utvrđuju bodovi prilikom upisnog postupka:

 • presliku djetetovog rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenata)
 • uvjerenja o prebivalištu na području Vinodolske općine djeteta i jednog roditelja,
 • rješenje jedinice druge lokalne samouprave kad roditelji imaju prebivalište izvan Vinodolske općine kojim se odobrava sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću ili zadužnica solemnizirana od strane javnog bilježnika u iznosu dvije mjesečne ekonomske cijene za program u koji se dijete upisuje (prilaže se samo ako oba roditelja imaju prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave i nemaju potvrdu sufinanciranja svoje lokalne jedinice ili su strani državljani bez boravišta na području Vinodolske općine),
 • za osobe koje nisu državljani RH – potvrdu o boravištu na području Vinodolske općine,
 • za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata,
 • za dijete s teškoćama u razvoju ili s kroničnim bolestima- mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka,
 • za dijete samohranog roditelja – rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za upis, presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,
 • za dijete jednoroditeljskih obitelji – rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za upis
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji – rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji,
 • za dijete osoba s invaliditetom – dokaz o upisu u Hrvatski registar osoba sa invaliditetom,
 • za dijete zaposlenih roditelja – elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju oba roditelja ne starija od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za upis,
 • za strane državljane – potvrdu ili presliku isprave o obavljanju djelatnosti na području Vinodolske općine ili potvrdu o zaposlenju na području RH,
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – preslika rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih ostale djece u obitelji,
 • za dijete roditelja koji prima dječji doplatak ili zajamčenu minimalnu naknadu – preslika rješenja ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu, odnosno rješenje o korištenju zajamčene minimalne naknade,
 • dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta.

U samo iznimnim okolnostima, ukoliko roditelji ne raspolažu računalnom opremom potrebnom za upis, moći će se obratiti administratoru vrtića te zajedno sa njim unesti potrebne podatke u aplikaciju e-Upisa. Administrator e-Upisa za Dječji vrtić “Cvrčak i mrav” je pedagoginja Iva Baldo Karlić (kontakt broj: 0992420704).

Upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.

Roditelji djece čija djeca već pohađaju vrtić tijekom travnja ispunjavaju Obrazac za nastavak korištenja usluga vrtića kojim potvrđuju da će nastaviti koristiti usluge vrtića i tijekom sljedeće pedagoške godine.

Poveznica za pristup e-upisima: https://vrtici.e-upisi.hr/.

Roditelji trebaju između upisnih rokova ispuniti upitnik ”Iskaz interesa za upis u vrtić” kako bi se temeljem njihovih interesa i slobodnih mjesta u programima mogli raspisati naknadni upisi. Temeljem ispunjenog upitnika, vrtić će kontaktirati roditelje radi obavijesti i dogovora o upisima. Naknadni upisi se raspisuju u periodu između rujna i ožujka.

Poveznica na upitnik ”Iskaz interesa za upis u vrtić”