UPRAVNO VIJEĆE

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima pet članova: tri člana imenuje osnivač, jednoga člana biraju roditelji djece korisnika usluga i jednog člana biraju odgojitelji i stručni suradnici iz svojih redova. Članovi Upravnog vijeća  se biraju na četiri godine i mogu biti ponovo imenovani odnosno birani.

Upravno vijeće:

  • donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan za kalendarsku godinu i godišnji obračun financijskog plana
  • donosi prijedlog plana razvojnog programa Vrtića
  • izvješćuje osnivača o poslovanju Vrtića
  • odlučuje o uporabi dobiti, u skladu s osnivačkim aktom
  • odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne imovine te investicijama
  • odlučuje prema prijedlogu ravnatelja o trajnom zapošljavanju i prestanku radnog odnosa odgojitelja i o zapošljavanju na određeno vrijeme
  • predlaže Ravnatelju mjere poslovne politike
  • razmatra rezultate odgojnoga rada
  • razmatra predstavke i prijedloge roditelja i skrbnika djece i drugih građana u svezi s radom Vrtića
  • obavlja druge poslove određene općim aktima Vrtića.

U trenutnom mandatu Upravno vijeće čine: Boris Glavan (predsjednik), Vedran Švast, Den Strizić, Dragana Baričević Crnković (predstavnik odgajatelja) i Doris Krajačić Spoja (predstavnik roditelja)

Sjednicama Upravnog vijeća prisustvuje i Sandra Miculinić (ravnateljica) te Iva Baldo Karlić (zapisničar).

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.