Raspis natječaja

Categories :

Na temelju čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Cvrčak i mrav“ raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

 1. Odgojitelj/ica – 1 izvršitelja/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za nenazočnu radnicu)
 2. Odgojitelj/ica pripravnik/ica – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za nenazočnu radnicu)
 3. Odgojitelj/ica – 2 izvršitelja /ice na određeno puno radno vrijeme zbog povećanog obima posla do 31.8.2023.
 4. Spremačica – 1 izvršiteljica na neodređeno puno radno vrijeme
 5. Spremačica – 1 izvršiteljica na određeno nepuno radno vrijem

UVJETI: sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97)

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje ili  e-radna knjižica (ne starija od 6 mjeseci od objave natječaja)
 • potvrda kaznenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl.25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja)
 • potvrda prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl.25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja)
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere sukladno čl.25.st.10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja).

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na prednost  iz čl. 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) ili čl.48.st.1-3. Zakona o civilnim stradalnicima domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21),dužan je, uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, odnosno čl.49. Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog  rata, navedeno na poveznici – https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Natječajna dokumentacija se dostavlja u izvorniku ili preslici.  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana  od dana objave natječaja (od 8.8.2022. do 17.8.2022.) osobno,radnim danom od 9 do 12  ili poštom na adresu: Dječji vrtić ”Cvrčak i mrav”, Tribalj 2a, 51243 Tribalj s naznakom “Za natječaj – ne otvarati“. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana donošenja odluke. Rezultati će se objaviti na web stranici vrtića www.dv-cvrcakimrav.hr.

Predajom natječajne dokumentacije smatra se da kandidat koji je izabran na natječaju dao svoju suglasnost da mu se objave osobni podaci (ime i prezime i mjesto prebivališta).

Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti izvornike svih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijema na navedeno radno mjesto.

KLASA:112-03/22-01/16

URBROJ:2107-03-01/22-01

Tribalj, 3.kolovoz 2022. 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

mr.sc. Boris Glavan, dipl. ing.

Na radno mjesto odgojitelja/ice – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za nenazočnu radnicu) primljena je Denise Klara Višković.

Na radno mjesto odgojitelja/ice pripravnika/ice – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za nenazočnu radnicu) primljena je Valentina Kraš.

Na radna mjesta odgojitelja/ice – 2 izvršitelja /ice na određeno puno radno vrijeme zbog povećanog obima posla do 31.8.2023. primljene su Paula Balas i Magdalena Vranić.

Na radno spremačice – 1 izvršiteljica na neodređeno puno radno vrijeme primljena je Katarina Jerčinović.

Na radno mjesto spremačice – 1 izvršiteljica na određeno nepuno radno vrijeme primljena je Marijana Malčić.