RASPIS NATJEČAJA (KUHAR)

Categories :

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Cvrčak i mrav“ raspisuje 

NATJEČAJ

za radno mjesto

KUHAR/ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjet stručne spreme: završena srednja škola kuharskog smjera sukladno Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97).

Kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. prijava na natječaj
  2. životopis
  3. dokaz o državljanstvu
  4. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba)
  5. preslika valjane vozačke dozvole za B kategoriju vozila
  6. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje ili e-radna knjižica (ne starija od 6 mjeseci od objave natječaja)
  7. potvrda kaznenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starija od 6 mjeseci od objave natječaja)
  8. potvrda prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starija od 6 mjeseci od objave natječaja)
  9. potvrda Hrvatskog zavoda za socijalni rad (bivši Centar za socijalnu skrb) prema mjestu stanovanja da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere za dobrobiti djeteta sukladno čl. 25. st. 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starija od 6 mjeseci od objave natječaja).

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na prednost iz čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21) ili čl. 48. st. 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21), dužan je, uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, odnosno čl. 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, navedene na poveznici – https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Natječajna dokumentacija se dostavlja u izvorniku ili preslici.  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana  od dana objave natječaja (od 22.9.2023. do 29.09.2023.) osobno, radnim danom od 9 do 12  ili poštom na adresu: Dječji vrtić ”Cvrčak i mrav” Tribalj 2 a, 51243 Tribalj s naznakom “Za natječaj – ne otvarati . O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana donošenja odluke. Rezultati će se objaviti na web stranici vrtića www.dv-cvrcakimrav.hr

Predajom natječajne dokumentacije smatra se da kandidat koji je izabran na natječaju dao svoju suglasnost da mu se objave osobni podaci (ime i prezime i mjesto prebivališta).

Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti izvornike svih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijema na navedeno radno mjesto

KLASA: 112-02/23-01/08 

URBROJ: 2107-03-01-23-01

Tribalj, 21. rujna 2023.                                                                                                

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

dr. sc. Boris Glavan

Odlukom Upravnog vijeća na radno mjesto kuharice primljena je Maja Savić.