RASPIS NATJEČAJA – ODGOJITELJ/ICA

Categories :

Na temelju čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97,107/07, 94/13 ,98/19 i 57/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Cvrčak i mrav“ raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

Odgojitelj/ica – 1 izvršitelja/ica na određeno puno radno vrijeme do kraja pedagoške 2022./23.godine

UVJETI: sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97)

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje ili  e-radna knjižica (ne starija od 6 mjeseci od objave natječaja)
  • potvrda kaznenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl.25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja)
  • potvrda prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl.25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja)
  • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere sukladno čl.25.st.10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja).

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na prednost  iz čl. 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) ili čl.48.st.1-3. Zakona o civilnim stradalnicima domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21),dužan je, uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, odnosno čl.49. Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog  rata, navedeno na poveznici – https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Natječajna dokumentacija se dostavlja u izvorniku ili preslici.  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana  od dana objave natječaja (od 01.12.2022. do 9.12.2022.) osobno, radnim danom od 9 do 12  ili poštom na adresu: Dječji vrtić ”Cvrčak i mrav” Tribalj 2 a, 51243 Tribalj s naznakom “Za natječaj – ne otvarati . O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana donošenja odluke. Rezultati će se objaviti na web stranici vrtića www.dv-cvrcakimrav.hr

Predajom natječajne dokumentacije smatra se da kandidat koji je izabran na natječaju dao svoju suglasnost da mu se objave osobni podaci (ime i prezime i mjesto prebivališta).

Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti izvornike svih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijema na navedeno radno mjesto.

KLASA:112-03/22-01/46

URBROJ:2107-03-01/22-01  

Tribalj, 25. studenoga 2022.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                           dr. sc. Boris Glavan

‘Odlukom Upravnog vijeća na radno mjesto odgajateljice na puno određeno radno vrijeme primljena je Martina Čuljat.